Rozdział 6. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

§ 11. 1. Mieszkańcy Domu mają prawo do:
1) poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji,
2) bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,
3) wolności wyrażania opinii i poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez jakiejkolwiek ingerencji,
4) opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii,
5) do zwrotu opłat za pobyt w pełnej wysokości za czas nieobecności w Domu nie dłuższej niż 21 dni w roku kalendarzowym, do czasu tego zalicza się także pobyt w szpitalu, sanatorium i innych placówkach ochrony zdrowia,
6) samorządnego organizowania się w celu reprezentacji swoich interesów i uczestniczenia w pracach samorządu Domu,
7) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
8) uzyskiwania pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
9) współdecydowaniu w sprawach ich dotyczących,
10) godnego traktowania,
11) przebywania poza Domem, a za zgodą Dyrektora Domu na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
12) zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i Dyrektora Domu.
13) przyjmowania i odwiedzin krewnych i znajomych, codziennie do godziny 18oo. Przebywanie osób postronnych na terenie Domu po godzinie 18oo powinno być zgłoszone osobom pełniącym dyżur. Członkowie rodzin mieszkańców mają prawo do skorzystania z 2 bezpłatnych noclegów w pokoju gościnnym Domu, natomiast za każdy następny nocleg winny wnieść opłatę „z góry” wg cen ustalonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi Domu.
2. Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
1) przestrzeganie obowiązującego w Domu regulaminu,
2) ponoszenie opłat za pobyt w Domu oraz pokrywanie częściowych opłat za leki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należności o których mowa winny być uregulowane do ostatniego dnia miesiąca za m-c bieżący,
3) dbanie o mienie Domu, za kradzież mienia stanowiącego własność Domu lub własność współmieszkańca, a także jego umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztów spowodowanej straty,
4) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zabrania się w pokojach mieszkalnych używania urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe tj. urządzeń grzewczych, grzałek elektrycznych, czajników elektrycznych, żelazek itp. Z tego typu urządzeń można korzystać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod nadzorem pracowników Domu. Za nieumyślne spowodowanie szkody wskutek nieprzestrzegania przepisów p.poż. mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztu jej naprawienia ,chyba, że szkodę w całości pokryje ubezpieczyciel mienia.
4) zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego i godnego życia oraz praw pracowników Domu do realizacji obowiązków zawodowych,
5) zachowanie czystości w miejscu zamieszkania oraz dbałość o higienę osobistą i wygląd,
6) informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunów o zamiarze przebywania poza Domem na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
7) wykreślony
8) aktywne współdziałanie z pracownikami działu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie opracowania i realizacji „planu wsparcia mieszkańca”. W przypadku braku współpracy żądania mieszkańca co do zakresu sprawowanej opieki mogą być nie uwzględniane.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 12. Na tablicach, wywieszkach, pieczęciach oraz w korespondencji Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.

§ 13. 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Bielskiego.
2. Traci moc regulamin Domu z dnia 8 grudnia 2005 roku .