Regulaminem Prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego

 

W związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, informujemy o obowiązku zapoznania się z „Regulaminem Prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

Regulamin dostępny jest w załączniku poniżej lub w formie  papierowej na tablicy ogłoszeń.

Załączniki:
Pobierz plik (TFI_PZU_regulamin_prowadzenia_PPK-AKTUALNY.pdf)TFI_PZU_regulamin_prowadzenia_PPK-AKTUALNY.pdf[Regulamin PKK]379 kB

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/22/2011 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zwany dalej: Domem działa na podstawie:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.),
– rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomoc społecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837 ze zm.),
– statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

§ 2. 1. Dom jest samodzielną, powiatową budżetową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu dla 114 osób, prowadzony łącznia dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.
4. Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, 17-120 Brańsk, ul. Jana Pawła II 12”.
5. Dom posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 000558133, NIP 543-10-15-233.

§ 3. 1. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowych, odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za usługi wykonywane na rzecz osób ze środowiska, opłat wnoszonych przez gminę wydającą decyzję o skierowaniu oraz środków własnych powiatu.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Bielski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Rozdział 2. Zasady działania Domu

§ 4. 1. Do Domu przyjmowane są osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej.
2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.
3. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Powiatu Bielskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Dom w miarę potrzeb i możliwości może realizować inne zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego, szczególnie krótkotrwałe usługi opiekuńcze i hostelowe.

Rozdział 3. Organizacja Domu

§ 5. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor Domu odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację całokształtu zadań Domu oraz za należytą organizację współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlegają:
1) główny księgowy,
2) kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
3) kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp i ppoż.,
b) radca prawny.
4. Do obowiązków Dyrektora Domu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą jednostki, a w szczególności sprawami administracyjno-gospodarczymi i finansowymi Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywania obowiązków kontroli zarządczej na I poziomie zakresu kontroli.
3) organizowanie i tworzenie warunków pracy Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,
3) kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,
4) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu oraz nadzorowanie realizowania opracowanych przez merytorycznie właściwych pracowników planów działalności gospodarczej, finansowej, a także w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zdrowotnych świadczonych mieszkańcom Domu,
5) współpraca z samorządem mieszkańców działającym na terenie Domu,
6) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu ze środowiskiem,
7) prowadzenie spraw związanych z modernizacją obiektów i innych zadań inwestycyjnych w zakresie upoważnienia Zarządu Powiatu,
8) Dyrektor jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji celem realizacji zadań Domu.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni kierownik komórki działu wyznaczony przez Dyrektora.
6. Ilość etatów na poszczególne komórki organizacyjne ustala Dyrektor Domu w ramach przyznanych środków finansowych.
7. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
2) dział administracyjno-gospodarczy,
3) sekcja księgowości,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż.,
b) radca prawny.Rozdział 4. Zakres zadań komórek organizacyjnych

§ 6. 1. Za pracę działu terapeutyczno-opiekuńczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do podstawowych zadań działu terapeutyczno-opiekuńczego należy:
1) organizowanie i koordynowanie pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i pracowników pierwszego kontaktu,
2) zapewnienie mieszkańcom niezbędnych usług socjalnych oraz organizacja czasu wolnego i odpoczynku, poprzez organizację terapii zajęciowej, pomocy w podjęciu pracy mającej charakter terapeutyczny oraz realizacji zadań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca,
3) zapewnienie możliwości realizacji potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców,
4) udzielanie mieszkańcom pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz utrzymaniu higieny osobistej,
5) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców,
6) dbałość o stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków bytowania oraz ochrona powierzonego mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
7) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu, takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wieczorki poetyckie itp.,
8) inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie grup zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,
9) prowadzenie biblioteki Domu, dbanie o jej rozwój oraz zachęcanie mieszkańców do czytania książek i prasy codziennej, a także przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów i publikacji,
10) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
11) organizowanie współpracy z Radą Mieszkańców Domu,
12) umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrywanie w leki zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 7. 1. Za pracę działu administracyjno gospodarczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy:
1) utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji, będących na wyposażeniu Domu,
2) zapewnienie pełnego zaopatrzenia do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze,
3) utrzymywanie w czystości oraz naprawa bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na jego wyposażeniu,
4) prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,
5) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,
6) przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu i pracownikom,
7) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynami i zaopatrzeniem,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, ppoż., sanitarnych oraz szkolenie w tym zakresie,
9) zabezpieczenie czystości i porządku na terenie obiektów i otoczenia Domu,
10) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia Domu przed kradzieżą i pożarem,
11) dozór i ochrona mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
12) wspomaganie działań terapeutycznych i opiekuńczych.§ 8. 1. Główny Księgowy nadzoruje pracę sekcji księgowości.
2. Do zakresu uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego Domu należy:
1) zatwierdzanie dokumentów i dowodów księgowych stanowiących wydatki Domu jako jednostki budżetowej,
2) podpisywanie wszelkiej innej korespondencji z zakresu gospodarki własnej jednostki budżetowej, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora,
3) przestrzeganie w trakcie wykonywania obowiązków przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.)
3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu nadzorowanych spraw.
4. Do zadań sekcji księgowości należy:
1) planowanie dochodów i wydatków Domu,
2) dokonywanie wszelkich operacji związanych z realizacją budżetu,
3) bieżące prowadzenie operacji finansowych związanych z zabezpieczeniem dostaw towarów, usług i remontów,
4) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych oraz zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) dokonywanie niezbędnych analiz gospodarczych,
6) prowadzenie ewidencji majątku Domu,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności budżetowych,
8) prowadzenie całości spraw związanych z funduszem płac, a w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz innych pochodnych związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi,
9) wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej i terminów inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,
10) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.

§ 9. 1. Do obowiązków stanowiska pracy do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż., należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie: listy obecności, przyjęć i zwolnień, nagradzania i kar, zwolnienia lekarskie i ich kontrola, urlopy, sprawy związane z przejściem pracowników na emerytury i renty, przyjmowanie podań pracowniczych i udzielanie odpowiedzi, nadzorowanie okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie spraw dotyczących bhp, ppoż.,
2) prowadzenie kancelarii.
2. Do obowiązków radcy prawnego należy:
1) udzielanie pracownikom Domu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także informacji i porad prawnych mieszkańcom Domu,
2) wykonywanie zastępstwa procesowego Domu w postępowaniu sądowym. administracyjnym jak i przed organami innego rodzaju.


 

Rozdział 5. Zakres działania Domu

§ 10. 1. Dom świadczy usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców uwzględniając w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.
2. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańca.
3. Podstawowe usługi świadczone przez Dom:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsce zamieszkania: w pokojach jednoosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 9 m² i w pokojach dwu– lub trzyosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę, odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wyżywienie: trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
c) odzież i obuwie: w odpowiedniej ilości, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby mieszkańcom, którzy nie posiadają odzieży i obuwia i nie mogą ich zakupić ze środków własnych,
d) pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobistej,
e) zapewnienie osobistych środków czystości i higienicznych przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej, jeżeli nie posiadają i nie są w stanie zakupić ze środków własnych, a także ręczników i pościeli zmienianej w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) pielęgnacji.
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
g) działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i wartościowych,
i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki pomocnicze, przewidziane w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
5. Dom pokrywa w miarę posiadanych środków finansowych wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
6. W celu określenia zakresu usług wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca Dom organizuje „zespoły terapeutyczno-opiekuńcze”.
7. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu wspólnie z mieszkańcem opracowują i realizują indywidualne plany wspierania mieszkańca.
8. Działania wynikające z indywidualnych planów wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację Domu.


 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

§ 11. 1. Mieszkańcy Domu mają prawo do:
1) poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji,
2) bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,
3) wolności wyrażania opinii i poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez jakiejkolwiek ingerencji,
4) opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii,
5) do zwrotu opłat za pobyt w pełnej wysokości za czas nieobecności w Domu nie dłuższej niż 21 dni w roku kalendarzowym, do czasu tego zalicza się także pobyt w szpitalu, sanatorium i innych placówkach ochrony zdrowia,
6) samorządnego organizowania się w celu reprezentacji swoich interesów i uczestniczenia w pracach samorządu Domu,
7) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
8) uzyskiwania pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
9) współdecydowaniu w sprawach ich dotyczących,
10) godnego traktowania,
11) przebywania poza Domem, a za zgodą Dyrektora Domu na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
12) zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i Dyrektora Domu.
13) przyjmowania i odwiedzin krewnych i znajomych, codziennie do godziny 18oo. Przebywanie osób postronnych na terenie Domu po godzinie 18oo powinno być zgłoszone osobom pełniącym dyżur. Członkowie rodzin mieszkańców mają prawo do skorzystania z 2 bezpłatnych noclegów w pokoju gościnnym Domu, natomiast za każdy następny nocleg winny wnieść opłatę „z góry” wg cen ustalonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi Domu.
2. Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
1) przestrzeganie obowiązującego w Domu regulaminu,
2) ponoszenie opłat za pobyt w Domu oraz pokrywanie częściowych opłat za leki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należności o których mowa winny być uregulowane do ostatniego dnia miesiąca za m-c bieżący,
3) dbanie o mienie Domu, za kradzież mienia stanowiącego własność Domu lub własność współmieszkańca, a także jego umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztów spowodowanej straty,
4) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zabrania się w pokojach mieszkalnych używania urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe tj. urządzeń grzewczych, grzałek elektrycznych, czajników elektrycznych, żelazek itp. Z tego typu urządzeń można korzystać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod nadzorem pracowników Domu. Za nieumyślne spowodowanie szkody wskutek nieprzestrzegania przepisów p.poż. mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztu jej naprawienia ,chyba, że szkodę w całości pokryje ubezpieczyciel mienia.
4) zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego i godnego życia oraz praw pracowników Domu do realizacji obowiązków zawodowych,
5) zachowanie czystości w miejscu zamieszkania oraz dbałość o higienę osobistą i wygląd,
6) informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunów o zamiarze przebywania poza Domem na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
7) wykreślony
8) aktywne współdziałanie z pracownikami działu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie opracowania i realizacji „planu wsparcia mieszkańca”. W przypadku braku współpracy żądania mieszkańca co do zakresu sprawowanej opieki mogą być nie uwzględniane.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 12. Na tablicach, wywieszkach, pieczęciach oraz w korespondencji Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.

§ 13. 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Bielskiego.
2. Traci moc regulamin Domu z dnia 8 grudnia 2005 roku .


 Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział terapeutyczno-opiekuńczy (symbol komórki org. – OPT), którym kieruje kierownik działu.
Do działu terapeutyczno-opiekuńczego należą:
a) zastępca kierownika działu,
b) pielęgniarki,
c) opiekunowie
d) technicy fizjoterapii,
e) pokojowe,
f) instruktor terapii zajęciowej,
g) instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
h ) pracownicy socjalni
i) kapelani,
j) psycholog.

2. Dział administracyjno-gospodarczy (symbol komórki org. – AGK), kierowany przez kierownika działu. W skład działu wchodzą:
a) kierownik kuchni, który zastępuje kierownika działu podczas jego nieobecności oraz kieruje pracą kucharek,
b) magazynier,
c) pracownicy gospodarczy i palacze,
d) kierowca,
f) konserwator-elektryk,
g) pracownicy kuchni (kucharki i pomoce kuchenne),
h) pracownicy pralni i szwalni,
i) pracownik gospodarczy.

3. Samodzielna sekcja księgowości (symbol komórki org. – FKN) kierowana przez głównego księgowego. W skład sekcji wchodzą:
a) starszy księgowy zastępujący głównego księgowego podczas jego nieobecności.
b) referent do spraw płac,
c) referent do spraw biurowych, kasjer.

4. Samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Domu:
a) starszy inspektor bhp i ppoż. i spraw pracowniczych (symbol stanowiska – SPB),
b) radca prawny (symbol stanowiska – RPR).

Statut Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Załącznik do uchwały nr XLIII/241/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. zwany dalej „Domem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593; nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493);
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319);
4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Bielskiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Siedzibą Domu jest Brańsk ul. Jana Pawła II 14.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.
4. Obszar działania obejmuje Powiat Bielski.
5. Dom wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu.

Rozdział II. Przedmiot działalności

§ 4. 1. Dom jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
5. Dom może świadczyć inne usługi odpłatne na rzecz środowiska, w tym krótkotrwałe usługi opiekuńcze.

§ 5. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu w Domu wydawanej zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 175, poz. 1462, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493).

Rozdział III. Organizacja i zasady działania

§ 6. Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określają przepisy o pomocy społecznej.

§ 7. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Domu.

§ 8. 1. Domem kieruje Dyrektor, który wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Bielskiego.
3. Dyrektor Domu składa oświadczenia woli w imieniu Powiatu Bielskiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.
4. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.

§ 9. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Działalność Domu finansowana jest z budżetu Powiatu Bielskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym jednostki budżetowej.
3. Dom prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych.
4. Dochody osiągane z tytułu działalności określonej w § 4 ust. 5 mogą stanowić źródło dochodów własnych Domu. Zasady i tryb prowadzenia rachunku dochodów własnych określa odrębna uchwała Rady Powiatu.
5. Dom zarządza mieniem Powiatu Bielskiego. Zasady i tryb przekazywania mienia Domowi określają odrębne przepisy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.