Rozdział 5. Zakres działania Domu

§ 10. 1. Dom świadczy usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców uwzględniając w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.
2. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańca.
3. Podstawowe usługi świadczone przez Dom:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsce zamieszkania: w pokojach jednoosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 9 m² i w pokojach dwu– lub trzyosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę, odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wyżywienie: trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
c) odzież i obuwie: w odpowiedniej ilości, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby mieszkańcom, którzy nie posiadają odzieży i obuwia i nie mogą ich zakupić ze środków własnych,
d) pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobistej,
e) zapewnienie osobistych środków czystości i higienicznych przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej, jeżeli nie posiadają i nie są w stanie zakupić ze środków własnych, a także ręczników i pościeli zmienianej w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) pielęgnacji.
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
g) działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i wartościowych,
i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki pomocnicze, przewidziane w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
5. Dom pokrywa w miarę posiadanych środków finansowych wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
6. W celu określenia zakresu usług wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca Dom organizuje „zespoły terapeutyczno-opiekuńcze”.
7. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu wspólnie z mieszkańcem opracowują i realizują indywidualne plany wspierania mieszkańca.
8. Działania wynikające z indywidualnych planów wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację Domu.