Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/22/2011 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zwany dalej: Domem działa na podstawie:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.),
– rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomoc społecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837 ze zm.),
– statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

§ 2. 1. Dom jest samodzielną, powiatową budżetową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu dla 114 osób, prowadzony łącznia dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.
4. Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, 17-120 Brańsk, ul. Jana Pawła II 12”.
5. Dom posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 000558133, NIP 543-10-15-233.

§ 3. 1. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowych, odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za usługi wykonywane na rzecz osób ze środowiska, opłat wnoszonych przez gminę wydającą decyzję o skierowaniu oraz środków własnych powiatu.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Bielski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Rozdział 2. Zasady działania Domu

§ 4. 1. Do Domu przyjmowane są osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej.
2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.
3. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Powiatu Bielskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Dom w miarę potrzeb i możliwości może realizować inne zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego, szczególnie krótkotrwałe usługi opiekuńcze i hostelowe.

Rozdział 3. Organizacja Domu

§ 5. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor Domu odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację całokształtu zadań Domu oraz za należytą organizację współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlegają:
1) główny księgowy,
2) kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
3) kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp i ppoż.,
b) radca prawny.
4. Do obowiązków Dyrektora Domu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą jednostki, a w szczególności sprawami administracyjno-gospodarczymi i finansowymi Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywania obowiązków kontroli zarządczej na I poziomie zakresu kontroli.
3) organizowanie i tworzenie warunków pracy Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,
3) kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,
4) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu oraz nadzorowanie realizowania opracowanych przez merytorycznie właściwych pracowników planów działalności gospodarczej, finansowej, a także w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zdrowotnych świadczonych mieszkańcom Domu,
5) współpraca z samorządem mieszkańców działającym na terenie Domu,
6) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu ze środowiskiem,
7) prowadzenie spraw związanych z modernizacją obiektów i innych zadań inwestycyjnych w zakresie upoważnienia Zarządu Powiatu,
8) Dyrektor jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji celem realizacji zadań Domu.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni kierownik komórki działu wyznaczony przez Dyrektora.
6. Ilość etatów na poszczególne komórki organizacyjne ustala Dyrektor Domu w ramach przyznanych środków finansowych.
7. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
2) dział administracyjno-gospodarczy,
3) sekcja księgowości,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż.,
b) radca prawny.Rozdział 4. Zakres zadań komórek organizacyjnych

§ 6. 1. Za pracę działu terapeutyczno-opiekuńczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do podstawowych zadań działu terapeutyczno-opiekuńczego należy:
1) organizowanie i koordynowanie pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i pracowników pierwszego kontaktu,
2) zapewnienie mieszkańcom niezbędnych usług socjalnych oraz organizacja czasu wolnego i odpoczynku, poprzez organizację terapii zajęciowej, pomocy w podjęciu pracy mającej charakter terapeutyczny oraz realizacji zadań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca,
3) zapewnienie możliwości realizacji potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców,
4) udzielanie mieszkańcom pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz utrzymaniu higieny osobistej,
5) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców,
6) dbałość o stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków bytowania oraz ochrona powierzonego mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
7) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu, takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wieczorki poetyckie itp.,
8) inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie grup zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,
9) prowadzenie biblioteki Domu, dbanie o jej rozwój oraz zachęcanie mieszkańców do czytania książek i prasy codziennej, a także przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów i publikacji,
10) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
11) organizowanie współpracy z Radą Mieszkańców Domu,
12) umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrywanie w leki zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 7. 1. Za pracę działu administracyjno gospodarczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy:
1) utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji, będących na wyposażeniu Domu,
2) zapewnienie pełnego zaopatrzenia do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze,
3) utrzymywanie w czystości oraz naprawa bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na jego wyposażeniu,
4) prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,
5) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,
6) przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu i pracownikom,
7) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynami i zaopatrzeniem,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, ppoż., sanitarnych oraz szkolenie w tym zakresie,
9) zabezpieczenie czystości i porządku na terenie obiektów i otoczenia Domu,
10) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia Domu przed kradzieżą i pożarem,
11) dozór i ochrona mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
12) wspomaganie działań terapeutycznych i opiekuńczych.§ 8. 1. Główny Księgowy nadzoruje pracę sekcji księgowości.
2. Do zakresu uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego Domu należy:
1) zatwierdzanie dokumentów i dowodów księgowych stanowiących wydatki Domu jako jednostki budżetowej,
2) podpisywanie wszelkiej innej korespondencji z zakresu gospodarki własnej jednostki budżetowej, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora,
3) przestrzeganie w trakcie wykonywania obowiązków przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.)
3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu nadzorowanych spraw.
4. Do zadań sekcji księgowości należy:
1) planowanie dochodów i wydatków Domu,
2) dokonywanie wszelkich operacji związanych z realizacją budżetu,
3) bieżące prowadzenie operacji finansowych związanych z zabezpieczeniem dostaw towarów, usług i remontów,
4) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych oraz zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) dokonywanie niezbędnych analiz gospodarczych,
6) prowadzenie ewidencji majątku Domu,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności budżetowych,
8) prowadzenie całości spraw związanych z funduszem płac, a w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz innych pochodnych związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi,
9) wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej i terminów inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,
10) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.

§ 9. 1. Do obowiązków stanowiska pracy do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż., należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie: listy obecności, przyjęć i zwolnień, nagradzania i kar, zwolnienia lekarskie i ich kontrola, urlopy, sprawy związane z przejściem pracowników na emerytury i renty, przyjmowanie podań pracowniczych i udzielanie odpowiedzi, nadzorowanie okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie spraw dotyczących bhp, ppoż.,
2) prowadzenie kancelarii.
2. Do obowiązków radcy prawnego należy:
1) udzielanie pracownikom Domu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także informacji i porad prawnych mieszkańcom Domu,
2) wykonywanie zastępstwa procesowego Domu w postępowaniu sądowym. administracyjnym jak i przed organami innego rodzaju.


 

Rozdział 5. Zakres działania Domu

§ 10. 1. Dom świadczy usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców uwzględniając w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.
2. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańca.
3. Podstawowe usługi świadczone przez Dom:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsce zamieszkania: w pokojach jednoosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 9 m² i w pokojach dwu– lub trzyosobowych o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę, odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
b) wyżywienie: trzy posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
c) odzież i obuwie: w odpowiedniej ilości, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby mieszkańcom, którzy nie posiadają odzieży i obuwia i nie mogą ich zakupić ze środków własnych,
d) pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobistej,
e) zapewnienie osobistych środków czystości i higienicznych przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej, jeżeli nie posiadają i nie są w stanie zakupić ze środków własnych, a także ręczników i pościeli zmienianej w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
c) pielęgnacji.
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
g) działaniu zmierzającemu do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i wartościowych,
i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki pomocnicze, przewidziane w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
5. Dom pokrywa w miarę posiadanych środków finansowych wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).
6. W celu określenia zakresu usług wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca Dom organizuje „zespoły terapeutyczno-opiekuńcze”.
7. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się z pracowników Domu wspólnie z mieszkańcem opracowują i realizują indywidualne plany wspierania mieszkańca.
8. Działania wynikające z indywidualnych planów wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację Domu.


 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

§ 11. 1. Mieszkańcy Domu mają prawo do:
1) poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji,
2) bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,
3) wolności wyrażania opinii i poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji bez jakiejkolwiek ingerencji,
4) opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii,
5) do zwrotu opłat za pobyt w pełnej wysokości za czas nieobecności w Domu nie dłuższej niż 21 dni w roku kalendarzowym, do czasu tego zalicza się także pobyt w szpitalu, sanatorium i innych placówkach ochrony zdrowia,
6) samorządnego organizowania się w celu reprezentacji swoich interesów i uczestniczenia w pracach samorządu Domu,
7) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
8) uzyskiwania pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
9) współdecydowaniu w sprawach ich dotyczących,
10) godnego traktowania,
11) przebywania poza Domem, a za zgodą Dyrektora Domu na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
12) zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców i Dyrektora Domu.
13) przyjmowania i odwiedzin krewnych i znajomych, codziennie do godziny 18oo. Przebywanie osób postronnych na terenie Domu po godzinie 18oo powinno być zgłoszone osobom pełniącym dyżur. Członkowie rodzin mieszkańców mają prawo do skorzystania z 2 bezpłatnych noclegów w pokoju gościnnym Domu, natomiast za każdy następny nocleg winny wnieść opłatę „z góry” wg cen ustalonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi Domu.
2. Do obowiązków mieszkańca Domu należy:
1) przestrzeganie obowiązującego w Domu regulaminu,
2) ponoszenie opłat za pobyt w Domu oraz pokrywanie częściowych opłat za leki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należności o których mowa winny być uregulowane do ostatniego dnia miesiąca za m-c bieżący,
3) dbanie o mienie Domu, za kradzież mienia stanowiącego własność Domu lub własność współmieszkańca, a także jego umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztów spowodowanej straty,
4) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zabrania się w pokojach mieszkalnych używania urządzeń elektrycznych stanowiących zagrożenie pożarowe tj. urządzeń grzewczych, grzałek elektrycznych, czajników elektrycznych, żelazek itp. Z tego typu urządzeń można korzystać tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod nadzorem pracowników Domu. Za nieumyślne spowodowanie szkody wskutek nieprzestrzegania przepisów p.poż. mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia kosztu jej naprawienia ,chyba, że szkodę w całości pokryje ubezpieczyciel mienia.
4) zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego i godnego życia oraz praw pracowników Domu do realizacji obowiązków zawodowych,
5) zachowanie czystości w miejscu zamieszkania oraz dbałość o higienę osobistą i wygląd,
6) informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunów o zamiarze przebywania poza Domem na czas dłuższy niż do godz. 22.00,
7) wykreślony
8) aktywne współdziałanie z pracownikami działu terapeutyczno-opiekuńczego w zakresie opracowania i realizacji „planu wsparcia mieszkańca”. W przypadku braku współpracy żądania mieszkańca co do zakresu sprawowanej opieki mogą być nie uwzględniane.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 12. Na tablicach, wywieszkach, pieczęciach oraz w korespondencji Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku”.

§ 13. 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Bielskiego.
2. Traci moc regulamin Domu z dnia 8 grudnia 2005 roku .


 Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział terapeutyczno-opiekuńczy (symbol komórki org. – OPT), którym kieruje kierownik działu.
Do działu terapeutyczno-opiekuńczego należą:
a) zastępca kierownika działu,
b) pielęgniarki,
c) opiekunowie
d) technicy fizjoterapii,
e) pokojowe,
f) instruktor terapii zajęciowej,
g) instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
h ) pracownicy socjalni
i) kapelani,
j) psycholog.

2. Dział administracyjno-gospodarczy (symbol komórki org. – AGK), kierowany przez kierownika działu. W skład działu wchodzą:
a) kierownik kuchni, który zastępuje kierownika działu podczas jego nieobecności oraz kieruje pracą kucharek,
b) magazynier,
c) pracownicy gospodarczy i palacze,
d) kierowca,
f) konserwator-elektryk,
g) pracownicy kuchni (kucharki i pomoce kuchenne),
h) pracownicy pralni i szwalni,
i) pracownik gospodarczy.

3. Samodzielna sekcja księgowości (symbol komórki org. – FKN) kierowana przez głównego księgowego. W skład sekcji wchodzą:
a) starszy księgowy zastępujący głównego księgowego podczas jego nieobecności.
b) referent do spraw płac,
c) referent do spraw biurowych, kasjer.

4. Samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Domu:
a) starszy inspektor bhp i ppoż. i spraw pracowniczych (symbol stanowiska – SPB),
b) radca prawny (symbol stanowiska – RPR).