Rozdział 2. Zasady działania Domu

§ 4. 1. Do Domu przyjmowane są osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnej.
2. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.
3. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Powiatu Bielskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Dom w miarę potrzeb i możliwości może realizować inne zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego, szczególnie krótkotrwałe usługi opiekuńcze i hostelowe.

Rozdział 3. Organizacja Domu

§ 5. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor Domu odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację całokształtu zadań Domu oraz za należytą organizację współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu powiatowego.

2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlegają:
1) główny księgowy,
2) kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,
3) kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp i ppoż.,
b) radca prawny.
4. Do obowiązków Dyrektora Domu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą jednostki, a w szczególności sprawami administracyjno-gospodarczymi i finansowymi Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywania obowiązków kontroli zarządczej na I poziomie zakresu kontroli.
3) organizowanie i tworzenie warunków pracy Domu oraz racjonalny podział zadań, a w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, przestrzegania zasad współżycia i koleżeńskiej współpracy w kierowaniu zespołem pracowniczym,
3) kierowanie pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków pod względem prawidłowości i terminowości przez pracowników oraz kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców i zagwarantowanie im respektowania ich praw osobistych,
4) dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem Domu oraz nadzorowanie realizowania opracowanych przez merytorycznie właściwych pracowników planów działalności gospodarczej, finansowej, a także w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zdrowotnych świadczonych mieszkańcom Domu,
5) współpraca z samorządem mieszkańców działającym na terenie Domu,
6) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Domu ze środowiskiem,
7) prowadzenie spraw związanych z modernizacją obiektów i innych zadań inwestycyjnych w zakresie upoważnienia Zarządu Powiatu,
8) Dyrektor jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji celem realizacji zadań Domu.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni kierownik komórki działu wyznaczony przez Dyrektora.
6. Ilość etatów na poszczególne komórki organizacyjne ustala Dyrektor Domu w ramach przyznanych środków finansowych.
7. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
2) dział administracyjno-gospodarczy,
3) sekcja księgowości,
4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż.,
b) radca prawny.