Rozdział 4. Zakres zadań komórek organizacyjnych

§ 6. 1. Za pracę działu terapeutyczno-opiekuńczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do podstawowych zadań działu terapeutyczno-opiekuńczego należy:
1) organizowanie i koordynowanie pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i pracowników pierwszego kontaktu,
2) zapewnienie mieszkańcom niezbędnych usług socjalnych oraz organizacja czasu wolnego i odpoczynku, poprzez organizację terapii zajęciowej, pomocy w podjęciu pracy mającej charakter terapeutyczny oraz realizacji zadań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca,
3) zapewnienie możliwości realizacji potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców,
4) udzielanie mieszkańcom pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz utrzymaniu higieny osobistej,
5) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców,
6) dbałość o stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków bytowania oraz ochrona powierzonego mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
7) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu, takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wieczorki poetyckie itp.,
8) inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz tworzenie grup zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,
9) prowadzenie biblioteki Domu, dbanie o jej rozwój oraz zachęcanie mieszkańców do czytania książek i prasy codziennej, a także przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów i publikacji,
10) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
11) organizowanie współpracy z Radą Mieszkańców Domu,
12) umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrywanie w leki zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 7. 1. Za pracę działu administracyjno gospodarczego odpowiada kierownik działu, do zadań, którego w szczególności należy:
1) organizacja pracy działu,
2) nadzór i ocena pracy podległego personelu,
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy:
1) utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji, będących na wyposażeniu Domu,
2) zapewnienie pełnego zaopatrzenia do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze,
3) utrzymywanie w czystości oraz naprawa bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na jego wyposażeniu,
4) prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,
5) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,
6) przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu i pracownikom,
7) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynami i zaopatrzeniem,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, ppoż., sanitarnych oraz szkolenie w tym zakresie,
9) zabezpieczenie czystości i porządku na terenie obiektów i otoczenia Domu,
10) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia Domu przed kradzieżą i pożarem,
11) dozór i ochrona mienia stanowiącego własność Domu i mieszkańców,
12) wspomaganie działań terapeutycznych i opiekuńczych.