Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/22/2011 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zwany dalej: Domem działa na podstawie:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.),
– rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomoc społecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837 ze zm.),
– statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku.

§ 2. 1. Dom jest samodzielną, powiatową budżetową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Dom jest jednostką stałego pobytu dla 114 osób, prowadzony łącznia dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
3. Dom jest jednostką o zasięgu ponadgminnym.
4. Dom używa nazwy: „Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, 17-120 Brańsk, ul. Jana Pawła II 12”.
5. Dom posługuje się numerem identyfikacyjnym REGON 000558133, NIP 543-10-15-233.

§ 3. 1. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowych, odpłatności za pobyt mieszkańców oraz za usługi wykonywane na rzecz osób ze środowiska, opłat wnoszonych przez gminę wydającą decyzję o skierowaniu oraz środków własnych powiatu.
2. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach szczególnych dla jednostek budżetowych.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Bielski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.