§ 8. 1. Główny Księgowy nadzoruje pracę sekcji księgowości.
2. Do zakresu uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego Domu należy:
1) zatwierdzanie dokumentów i dowodów księgowych stanowiących wydatki Domu jako jednostki budżetowej,
2) podpisywanie wszelkiej innej korespondencji z zakresu gospodarki własnej jednostki budżetowej, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora,
3) przestrzeganie w trakcie wykonywania obowiązków przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.)
3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu nadzorowanych spraw.
4. Do zadań sekcji księgowości należy:
1) planowanie dochodów i wydatków Domu,
2) dokonywanie wszelkich operacji związanych z realizacją budżetu,
3) bieżące prowadzenie operacji finansowych związanych z zabezpieczeniem dostaw towarów, usług i remontów,
4) przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dowodów księgowych oraz zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) dokonywanie niezbędnych analiz gospodarczych,
6) prowadzenie ewidencji majątku Domu,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją należności budżetowych,
8) prowadzenie całości spraw związanych z funduszem płac, a w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz innych pochodnych związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi,
9) wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej i terminów inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,
10) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców.

§ 9. 1. Do obowiązków stanowiska pracy do spraw organizacyjno-kadrowych, bhp, ppoż., należy:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników w zakresie: listy obecności, przyjęć i zwolnień, nagradzania i kar, zwolnienia lekarskie i ich kontrola, urlopy, sprawy związane z przejściem pracowników na emerytury i renty, przyjmowanie podań pracowniczych i udzielanie odpowiedzi, nadzorowanie okresowych badań lekarskich pracowników, prowadzenie spraw dotyczących bhp, ppoż.,
2) prowadzenie kancelarii.
2. Do obowiązków radcy prawnego należy:
1) udzielanie pracownikom Domu opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także informacji i porad prawnych mieszkańcom Domu,
2) wykonywanie zastępstwa procesowego Domu w postępowaniu sądowym. administracyjnym jak i przed organami innego rodzaju.